Name der Serie                                                                           Erscheinungsjahr/ Land

Namenlose,Der                                                  (1952)(A)

Nebelnachtroman                                                (1949)(A)

Nebelschnitter                                                 (1948)(A)

Neel Sharper                                                   (1955)(A)

neue Abenteuer,Das                                          (1947-52)(A)

neue Alpen Roman,Der                                        (1952-62)(A)

neue Colt Story,Die(s.Colt Story)                                    (A)

Neue Europa-Reihe                                              (1949)(A)

neue Film Roman,Der                                         (1950-51)(A)

neue Frank Allan,Der/Tex Bandix                             (1949-52)(D)

neue Jugendbuch,Das                                            (1949)(D)

neue Kriminal Roman,Der (Enslin)                            (1949-51)(A)

neue Kriminal Roman,Der (Hiro)                                 (1963)(A)

Neue Kriminalserie                                             (1950)(A)

Neue Lesehefte                                                 (1946)(A)

neue Moewig-Roman (s.Der neue Wochen-Roman)                          (D)

neue Moewig Western,Der                                     (1962-65)(D)

neue Pieter Broom,Der                                          (1949)(D)

neue Pinguin Roman,Der                                         (1948)(D)

neue Roman,Der/neue 64 Seiten Roman,Der                     (1942-48)(D)

Neues de Camerone                                              (1949)(A)

neue Sitten Roman,Der                                          (1949)(D)

neue Sittenroman,Der                                           (1951)(D)

neue spannende Metro Kriminalroman,Der                      (1954-55)(A)

neue Wild-West,Der                                             (1951)(D)

neue Wildwest-Roman,der                                        (1965)(D)

neue Wochen-Roman,Der                                       (1938-41)(D)

Neuer Western                                               (1967-73)(D)

neunzig(90)Groschen Tatsachenbericht(s.Tatsachenbericht)             (A)

Nevada Story                                                   (1953)(A)

Nevada Western                                                 (1969)(D)

Norba Frauen Roman,Der                                         (1955)(D)

Notarzt,Der                                              (2009-heute)(D)

Novels d´Paris                                              (1951-52)(D)